Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 03.03.2021r.

Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana

Powrót powrót

21 lutego odbędzie się IV sesja Rady Miasta

I Sesja Rady Miasta VIII kadencji. Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miasta Działdowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 1000 odbędzie się – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – IV sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/23/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 roku dotycząca wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Janusza Korczaka w Działdowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Osiedleńczej w Działdowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/336/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
  publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 17. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie z realizacji zadań
  wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2021”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
  ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele
  niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, powołania
  jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji
  ds. Mieszkaniowych przy Urzędzie Miasta Działdowo.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy
  Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie na „Muzeum Pogranicza
  w Działdowie” oraz nadania Statutu Muzeum Pogranicza w Działdowie.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji RM.pdf

proj. uchwały – Program opieki nad zwierzetami 2019 r..pdf

metryczkaproj. uchwały – regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019r..pdf

proj. uchwały – gminny program wspierania rodziny 2019-2021.pdf

proj. uchwały – zajęcie pasa drogowego 2019 rok.pdf

proj. uchwały – zniesienie statusu pomnika przyrody 1.pdf

proj. uchwały – zniesienie statusu pomnika przyrody 6.pdf

proj. uchwały -usługi opiekuńcze 2019.pdf

proj. uchwały w spr. upowaznienia Dyrektora do dod. energet.pdf

proj. uchwały – ustalenie lokalizacji inw. mieszk..zip

proj. uchwały w spr. wyk. obyw. inicjatywy uchwałodawczej 2019.pdf

Proj. uchwały w spr. zm. w budżecie 2019 r..zip

proj. uchwały w spr. zmiany statutu MRM.pdf

proj. uchwały – zgoda na sprzedaż ul. Osiedleńcza.pdf

proj.uchwały skł.osob.K. skarg.Kopia.pdf

projekt uchwały – przedst. komisji ds. mieszkaniowych.Kopia.pdf

projekt uchwały w spr. sprostowania oczywistej omyłki.pdf

projekt uchwały skł. osob. K. Rew.Kopia.pdf

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close