Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 26.06.2019r.

Imieniny: Jana, Pawła

Powrót powrót

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralnego elementu całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralnego elementu całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy-Miasta Działdowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Burmistrz Miasta Działdowo działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018.450 ze zm.), Uchwały Nr III/25/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 r.

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy- Miasta Działdowo realizowanych w 2019 r.  statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, na realizację  których składają oferty,

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, na realizację których składają oferty.

2. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy-Miasta Działdowo.

3. termin realizacji zadań: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że środki finansowe z dotacji mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania powstałych od dnia otrzymania tych środków. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania środków z dotacji beneficjent może realizować zadania w oparciu o zadeklarowane środki własne bądź z innych źródeł.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo, a organizacją pozarządową.

5. Rodzaje zadań:

Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień

1. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej” –  15 000,00 złotych

6.  Zasady przyznawania dotacji:

6.1 Dofinansowanie ze środków Gminy-Miasto Działdowo nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy organizacji pozarządowej powinien być uwzględniony w ofercie w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowe lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy-Miasta Działdowo. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. Wkład osobowy – podczas realizacji zadania – powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez : zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (wraz z wymienioną m.in. nazwą organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynnościami), Karta pracy wolontariusza powinna zawierać: imię i nazwisko wolontariusza, nazwę zadania, wymienione czynności wykonywane przez wolontariusza, liczbę przepracowanych godzin wraz z terminem wykonania świadczenia, poświadczenie wykonywanej pracy wolontarystycznej przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

6.2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.). Treść ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert zostanie równocześnie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.działdowo.pl, siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Działdowie oraz  na stronie internetowej organu administracji publicznej www.dzialdowo.pl na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia.

7.Termin i sposób składania ofert

7.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 21 stycznia 2019 r. do godziny 10 00 w Urzędzie Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12, pokój nr 1  w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data  i godzina faktycznego wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego. Na kopercie winna widnieć informacja dotycząca nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.

7.2 Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz.U.2016 r. poz. 1300). Do oferty należy dołączyć załączniki wynikające ze wzoru w/w oferty.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

8.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia upłynięcia terminu ich składania,

8.2. Opinii merytorycznej i formalnej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Działdowo.,

8.3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

8.4 Wybór ofert na realizację zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

b) przedstawienie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji,

e) analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

9.  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują zlecenie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych każdorazowo w umowie zawieranej bez zbędnej zwłoki na czas realizacji zadania,

10. Informacja na temat zrealizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych będących przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztach – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10.1 Informacja o wydatkowanych środkach finansowych na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień w 2018 r. przez Gminę Miasto Działdowo.

1. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej”- 20.000,00 złotych

Z up. Burmistrza
Andrzej Wiśniewski
Zastępca Burmistrza

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close