Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Sobota, 24.08.2019r.

Imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

Powrót powrót

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej

II nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowa

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (tekst jednolity Dz.U. 2018.450 ze zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Działdowo w 2018 roku:

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii.

Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursach dofinansowywanych ze środków Gminy Miasta Działdowo.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie,

3) nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji czekamy do 21.I.2019 r.do godz. 10:00.

Można je wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta ul. Zamkowa 12 (parter) na właściwym formularzu podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej.

Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Działdowo w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Z up. Burmistrza
Andrzej Wiśniewski
Zastępca Burmistrza

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close