01.06.2006 13:30 Wiek: 9 yrs

Sesja Rady Miasta Działdowo


W dniu 8 czerwca 2006r. o godz.10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul.Zamkowa 12 XXXVII s e s j a Rady Miasta Działdowo.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zmiany w porządku dziennym sesji.

3. Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.

7. Sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje radnych i zapytania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, ich numerów i granic, utworzonych na obszarze Gminy-Miasto Działdowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Działdowo o nowopowstałe ulice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały Nr XXI/28/2006 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 17 maja 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Policji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położonych w Działdowie na rzecz Gminy-Miasto Działdowo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Działdowie przy ul. Wolności 4.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy ul. Chopina, przeznaczonej na cele usługowe.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Działdowo.

20. Odpowiedzi na zapytania.

21. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady Miasta
Teresa BARTKOWSKA