05.02.2007 10:19 Wiek: 8 yrs

Posiedzenia Komisji i IV sesja Rady Miasta Działdowo


Od dzisiaj do środy w Ratuszu, w sali posiedzeń, odbywać się będą posiedzenia Komisji Rady Miasta, natomiast w czwartek, 8 lutego o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 - odbędzie się IV sesja Rady Miasta Działdowo z następującym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku dziennym sesji.
 3. Przyjęcie protokółów II i III sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje radnych i zapytania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Działdowie w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie nakładów poniesionych na inwestycje pn. "Budowa łącznika kanalizacji sanitarnej ul. Orłowskiego z ul. Zuchową".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie nakładów poniesionych na inwestycje pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Północnej wraz z przykanalikami do granic działek na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ul. Przemysłową (Gmina-Miasto Działdowo) do działki nr 384/16 obręb Burkat (Gmina Działdowo)".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie nakładów poniesionych na inwestycje pn. "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej - trójnik w ul. Przemysłowej na wysokości ul. Północnej do działki nr 384/16 obręb Burkat (Gmina Działdowo)".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2007.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/203/99 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie : zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Działdowo, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy-Miasto Działdowo do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu.
 22. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, powołania jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego,
  - zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Miasta Działdowo.
 23. Odpowiedzi na zapytania.
 24. Wolne wnioski i informacje.

Porządki dzienne posiedzeń Komisji:

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego - 5.02.2007r. godz. 10.00

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokółu poprzedniego posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2007.
 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2007.
 5. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i T