24.04.2006 12:40 Wiek: 9 yrs

Sesja Rady Miasta Działdowo


W dniu 27 kwietnia 2006r. o godz.10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul.Zamkowa 12 XXXVI sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem dziennym:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Zmiany w porządku dziennym sesji.

3.Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.

7. Sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje radnych i zapytania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy-Miasto Działdowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży udziału we własności nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy ul. Bielnikowej 16 na rzecz Gminy-Miasto Działdowo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy ul. Bielnikowej 18 na rzecz Gminy-Miasto Działdowo.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położonych w Działdowie, na rzecz Gminy-Miasto Działdowo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul.Klonowej w Działdowie niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul.Klonowej 23 w Działdowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pocztowej w Działdowie niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie przeznaczonych na cele usług produkcyjnych, hurtowych i transportowych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie przeznaczonych na cele usług produkcyjnych, hurtowych i transportowych.

23. Rozpatrzenie prośby państwa Jana i Barbary Piotrowskich o uchylenie uchwały Nr XIX/175/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie przekazania w aport zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Wł.Jagiełły 15w Działdowie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

25. Odpowiedzi na zapytania.

26. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA