20.11.2017 10:11 Wiek: 213 days
Kategoria: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne, Inwestycje

"Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne"


Numer projektu: RPWM.09.03.05-28-0002/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 1096940.81 zł

Wydatki kwalifikowalne: 799999.97 zł

Wartość dofinansowania: 599999.98 zł

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2016-10-28

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2017-08-31

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie-Miasto Działdowo. Celem główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

- zwiększenie dostępnej liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 poprzez rozbudowę obiektu w latach 2016-2017,

- przystosowanie bazy edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 5 do obsługi zwiększonej liczby dzieci poprzez modernizację istniejącego obiektu w latach 2016-2017,

- przystosowanie bazy edukacyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 5 do obsługi dzieci z niepełnosprawnościami poprzez rozbudowę obiektu w latach 2016-2017.

Korzyści społeczno-gospodarczych, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji celów projektu:

- zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych,

- poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Działdowie,

- zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Działdowie,

- poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Działdowie dla dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami.