20.11.2017 10:07 Wiek: 213 days
Kategoria: Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie, Inwestycje

"Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie"


Numer projektu: RPWM.08.01.00-28-0010/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Wartość projektu: 1269636.11 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1243911.50 zł

Wartość dofinansowania: 1057324.77 zł

Okres realizacji rzeczowej projektu:  od 2017-07-25 do 2018-01-31

Beneficjent: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich jako element zintegrowanej polityki miejskiej jest jednym z obszarów priorytetowych polityki spójności terytorialnej UE, której celem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów w krajach członkowskich. Skoordynowana interwencja rewitalizacyjna wpłynie korzystnie na atrakcyjność osiedleńczą miasta oraz wzmocni odczuwany komfort życia wśród mieszkańców. Obszar środowiska naturalnego to ważny czynnik bezpośrednio wpływający na jakość życia mieszkańców. Projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy w obszarze objętym projektem.

Realizacja projektu pozwoli na realizację celu tematycznego 9 RPO WiM na lata 2014-2020 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, priorytetu inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich oraz celu szczegółowego: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

Cele projektu:

Cel 1: Zagospodarowanie terenu i nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym części Parku im. JP II w Działdowie w w roku 2018

Cel 2: Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców dzięki nadaniu i przywróceniu funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi części Parku im. JP II w Działdowie w roku 2018

Cel 3: Niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na obszarze rewitalizowanym w skład którego wchodzi część  Parku im. JP II w Działdowie w roku 2018.

W ramach projektu zostaną utworzone:

1. Przestrzeń sensoryczna podzielona na 4 strefy:

a. Strefa dotyku, w której znajdować się będzie: ścianka Pin Art, ścieżka bosych stóp, plac z roślinnością do deptania.

b. Strefa dźwięku: instrumenty muzyczne zewnętrzne, budki dla ptaków, hotele dla owadów, szumiące trawy.

c. Strefa węchu: rośliny pachnące.

d. Strefa wzroku: rośliny o kontrastowych kolorach i pokrojach, słupy z roślinnością pnącą,  krzywe zwierciadła, latające lustro, tarcze doświadczalne.

2. Str. recyklingu: rzeźba ze starych rowerów, siedziska i tablice informacyjne z palet.

3. Str. środowiska suchego i wilgotnego nasadzenia.

4. Strefa relaksu: leżaki, podest do ćwiczeń, gabiony, plac z płyt betonowych, rośliny, altana ażurowa.

5. Ławki, kosze, oświetlenie parkowe.

6. Ścieżki piesze, ścieżka rowerowa, 3 mostki, witacze, stojaki rowerowe.